JINBAICHENG metal materiallar ş

Süýümli demir turba hakda has giňişleýin biliň

Brif tanyşdyryşy

Süýümli demir turba guýma demir turbanyň bir görnüşidir.Hil taýdan çoýun demir turbanyň sferoidizasiýa derejesi 1-3 synplara (sferoidizasiýa derejesi> 80%) gözegçilikde saklanmalydyr, şonuň üçin materialyň mehaniki aýratynlyklary demiriň tebigaty we has gowulaşdy. poladyň aýratynlyklary.Düwürdilen süýümli demir turbanyň metalografiki gurluşy ferrit we az mukdarda merjen.Gowy mehaniki aýratynlyklary, ajaýyp poslama garşylygy, oňat süýümliligi, oňat möhürleme täsiri, aňsat gurnama we esasan şäher, senagat we magdan kärhanalarynda suw üpjünçiligi, gaz geçirmek, nebit geçirmek we ş.m. ulanylýar.

Ferrit we pearlit matrisasynda belli bir mukdarda sferik grafit paýlanýar.Dürli nominal diametre we uzaldyş talaplaryna görä, matrisanyň gurluşynda ferrit bilen merjeniň paýy başga.Ownuk diametri bolan merjeniň paýy 20% -den köp däl we uly diametri 25% töweregi gözegçilikde saklanýar.

 

Pýerine ýetiriş dsüýümli demir turba

Süýümli demir turba demir, uglerod we kremniniň garyndysy bolan guýma demiriň bir görnüşidir.Sferoid grafit çoýun demirdäki grafit sferoid grafit görnüşinde bar.Adatça, grafitiň ululygy 6-7 bolup, guýma turbanyň sferoidizasiýa derejesi hil taýdan 1-3 (sferoidizasiýa derejesi ≥ 80%) gözegçilikde saklanmalydyr.Şonuň üçin materialyň mehaniki aýratynlyklary demiriň tebigaty we poladyň häsiýetleri bilen has gowulaşdy.Düwürdilen süýümli demir turbanyň metalografiki gurluşy ferrit we az mukdarda merjen bolup, mehaniki aýratynlyklary gowy.

Süýümli demir turba esasan merkezden gaçyryş süýümli turba diýilýär.Demiriň tebigaty, poladyň öndürijiligi, ajaýyp poslama garşylygy, oňat süýümliligi, oňat möhürleme täsiri, aňsat gurnama bolup, esasan şäher, senagat we magdan kärhanalarynda suw üpjünçiligi, gaz geçiriji, nebit geçiriji we ş.m. ulanylýar.Costokary çykdajyly suw üpjünçilik turbalarynyň ilkinji saýlawy.PE turbasy bilen deňeşdirilende, süýümli demir turbanyň gurnama wagty PE turbasyndan has ýönekeý we has çalt, içerki we daşarky göteriji basyş gurlandan soň has gowudyr;Howa geçirijiligi we poslama garşylyk nukdaýnazaryndan, gurlandan soň sferoid grafit turbasynyň howa geçirijiligi has gowudyr we poslama garşy dürli usullar bilen poslama garşylygy hem gowulaşyp biler;Gidrawlik öndürijilik nukdaýnazaryndan, süýümli demir turbanyň spesifikasiýasy köplenç içki diametri aňladýandygy sebäpli, PE turbasynyň spesifikasiýasy köplenç daşky diametri aňladýar, sebäbi şol bir spesifikasiýa şertlerinde süýümli demir turba has köp akmagy gazanyp biler;Giňişleýin gurnama we tehniki hyzmatyň çykdajylary nukdaýnazaryndan süýümli demir turbanyň has gowy öndürijiligi bar.Içki diwara sink, sement harçlary poslama garşy materiallar we ş.m. sepilýär.

 

Mehaniki eýeçilik dsüýümli demir turba

Iň pes dartyş güýji: 420 / MPa

Iň pes hasyl güýji: 300 / MPa, iň az uzalma 7%

Ülňüler: GB / T13295-2013, ISO2531-2009

Diametri: DN80-DN2600

 

Saýlaw teklipleri dsüýümli demir turba

1. Süýümli demir turbalary saýlamak, düşýän ýeriň aýratyn şertlerine esaslanmalydyr we göni turbalaryň we armaturlaryň interfeýs görnüşi saýlanar.

2. Kauçuk halka, adatça NBR, SBR, EPDM we beýleki materiallardan ýasalýar.

3. Örtügi saýlamak: ulanylanda içerki we daşarky şertlere laýyklykda degişli örtügi saýlaň.Bar bolan içerki örtük epoksi rezin, poliuretan içerki we daşarky örtük, PE film örtügi we süýümli demir turbanyň beýleki täze önümleri bolup, saýlanylanda ýerine ýetirilişine jikme-jik düşünilmelidir.

 

Üstünlikleri we kemçilikleri dsüýümli demir turba

Aartykmaçlyk

Süýümli demir turbalar orta we pes basyşly turba torlarynda ulanylýar (köplenç 6MPa-dan aşakda ulanylýar).Süýümli demir turbalar ygtybarly we ygtybarly işleýär, pes zyýan derejesi, amatly we çalt gurluşyk we tehniki hyzmat, ajaýyp poslama garşylygy bar.Täze işlenip düzülen “andandun” turbageçirijisi çukursyz gurluşykda ulanylyp bilner we derýalaryň, ýollaryň we binalaryň üstünden turbageçiriji gurluşygynda giňden ulanylyp bilner.“Saizin” seriýaly turbageçiriji turbanyň poslama garşylygyny ýokarlandyrmak üçin ýörite sink alýumin garyndysynyň daşarky pürkmek prosesini ulanýar we ýokary poslaýjy toprak gurluşygynda giňden ulanylýar.

Dýetmezçiligi

Adatça ýokary basyşly turba torunda ulanylmaýar (6MPa-dan ýokary).Turbanyň göwrümi birneme agyr bolany üçin, gurnama wagtynda enjamlar ulanylmaly.Basyş synagyndan soň suw syzan ýagdaýynda, ähli turbalary gazmaly, turbalary gysgyçlara salyp boljak beýiklige götermeli we suwuň syzmazlygy üçin gysgyçlar oturdylmaly.

 

Biz JINBAICHENG istanymal öndürijiniň, eksportçynyň, aksiýanyň, paýnamanyň eýesi we üpjün edijisisüýümli demir turba.Meksikadan, Türkiýeden, Päkistandan müşderimiz bar, Oman, Ysraýyl, Müsür, Arap, Wýetnam, Mýanma, Nemes we ş.m..

Sahypa:www.sdjbcmetal.com

Email: jinbaichengmetal@gmail.com

 


Iş wagty: Apr-04-2023