JINBAICHENG metal materiallar ş

Zawod üpjünçiligi Galyň sowuk rulonly poslamaýan polatdan ýasalan plastinka

Gysga düşündiriş:

Uglerod (C): 1. Pyçagyň deformasiýa garşylygyny we dartyş güýjüni ýokarlandyrmak;2. Gatylygy ýokarlandyryň we geýmäge garşylygy ýokarlandyryň.

Hrom (Cr): 1. Gatylygy, dartyş güýjüni we berkligini ýokarlandyrmak;2. Könelişmä we poslama garşy.

Kobalt (Co): 1. ýokary temperaturanyň söndürilmegine garşy durmak üçin gatylygy we güýji artdyrýar;2. has çylşyrymly erginlerde beýleki elementleriň aýratyn aýratynlyklaryny güýçlendirmek üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurluş düzümi

Uglerod (C): 1. Pyçagyň deformasiýa garşylygyny we dartyş güýjüni ýokarlandyrmak;2. Gatylygy ýokarlandyryň we geýmäge garşylygy ýokarlandyryň.

Hrom (Cr): 1. Gatylygy, dartyş güýjüni we berkligini ýokarlandyrmak;2. Könelişmä we poslama garşy.

Kobalt (Co): 1. ýokary temperaturanyň söndürilmegine garşy durmak üçin gatylygy we güýji artdyrýar;2. has çylşyrymly erginlerde beýleki elementleriň aýratyn aýratynlyklaryny güýçlendirmek üçin ulanylýar.

Mis (Cu): 1. poslama garşylygy ýokarlandyrmak;2. könelmegine garşylygy ýokarlandyrmak.

Marganes (Mn): 1. gatylygy, könelmegi we dartyş güýjüni ýokarlandyrýar;2. oksidlenmegi we buglanmagy bölmek arkaly eredilen metaldan kislorody daşaýar;3. gatylygy güýçlendirýär, ýöne köp mukdarda goşulanda çişligi ýokarlandyrýar.

Molibden (Mo):1. güýji, gatylygy, gatylygy we berkligi ýokarlandyrmak;2. işleýşini we poslama garşylygyny ýokarlandyrmak.

Nikel (Ni): 1. güýji, gatylygy we poslama garşylygy ýokarlandyryň.

Fosfor (P): Güýç, işleýiş we gatylygy güýçlendiriň.

2. Konsentrasiýa gaty ýokary bolanda döwmek we döwmek aňsat

Silikon (Si): 1. süýümliligi güýçlendirýär;2. dartyş güýjüni ýokarlandyrýar;3. oksidlenmegi we buglanmagy bölüp, eredilen metaldan kislorody aýyrýar.

Kükürt (S): az mukdarda işlemegi gowulaşdyryp biler.

Volfram (W): Güýji, gatylygy we berkligi ýokarlandyryň.

Vanadiý (V): Güýç, gatylyk we şok garşylygy ýokarlandyrýar.

Önümiň görkezilmegi

Poslamaýan polatdan ýasalan plastinka1
Poslamaýan polatdan ýasalan plastinka3
Poslamaýan polatdan ýasalan plastinka2

Fiziki aýratynlyklar

Metalyň ýylylyk geçiriş koeffisiýenti, metalyň ýylylyk geçirijiligine goşmaça beýleki faktorlara baglydyr.Köplenç filmde ýylylygyň ýaýramagy koeffisiýenti, pos derisi we metalyň üstki ýagdaýy.Poslamaýan polat arassa ýüzüni saklap biler, şonuň üçin ýylylyk geçirişinde has ýokary ýylylyk geçirijiligi bolan beýleki metallardan has gowudyr.Liaocheng Sandeli poslamaýan polat sekiz, poslamaýan polatdan ýasalan poslamaýan polat poslama garşylygy, egirme prosesi we kebşirlenen bölekleriň berkligi, şeýle hem möhürleme prosesiniň kebşirlenen bölekleri ýokary güýçli poslamaýan polat plastinanyň we öndürijiliginiň ajaýyp öndürijiligini üpjün edýär. usuly.Hususan-da, C: 0.02% ýa-da ondanam az, N: 0.02% ýa-da ondanam az, Cr: 11% ýa-da 17% -den az, Si, Mn, P, S, Al, Ni-iň degişli mazmuny we 12 ≤ Cr Mo 1.5Si ≤ 17, 1 ≤ Ni 30 (CN) 0,5 (Mn Cu) ≤ 4, Cr 0.5 (Ni Cu) 3.3Mo ≥ 16.0, 0,006 ≤ CN ≤ 0.030 poslamaýan polat plastinka 850 ~ 1250 to çenli gyzdyrylýar, soňra gyzdyrylýar 1 ℃ / s-den gowrak sowadyş tizligi bilen bejermek.Bu, martensit guramasynyň 12% -den gowrak göwrümini, ýokary güýji 730 MPa-dan gowrak, poslama garşylygy we egilme prosesi we kebşirlemegiň ýylylyk täsir edýän zolagynda ýokary berkligi poslamaýan polat plastinka bolup biler.Soňra Mo, B we ş.m. ulanyň, möhürleme işiniň kebşirlenen bölegini ep-esli gowulaşdyryp bilersiňiz.

Adaty ulanmak

(1) köpri polat plastinka;(2) Gazan polat plastinka;(3) Gämi gurluşyk polat plastinka;(4) maragly polat plastinka;(5) Awtoulag polat plastinka;(6) üçek polat plastinka;(7) Gurluşyk polat plastinka;(8) Elektrik polat plastinka (kremniý polat list);(9) Bahar polat plastinka;(10) Gün ýörite plastinka (Hai Rui ýörite polat);(11) Japaneseaponiýanyň umumy bahalarynda beýleki iki, adaty we mehaniki gurluş polat plastinka.

Esasy önümler

Pulpa we kagyz, enjamlar we enjamlar, boýag enjamlary, film gaýtadan işleýän enjamlar, turbalar, kenarýaka sebitlerdäki binalar üçin daşarky materiallar we ş.m. üçin ýylylyk çalşygy.

Tehniki parametrler

Baha Esasy agram Baha Esasy agram
lCrl7Mn6Mi5N 7.93 3Crl3 7.75
lCrl8MnBNiSN 7.93 0Crl7Ni12M02 7.98
lCrl7Ni7 7.93 00Crl7Nil4M02 7.98
1Crl7Ni8 7.93 0Cr17Ni12M02N 7.98
1Crl8Ni9 7.93 00Crl7Nil2M02N 7.98
lCrl8Ni9Si3 7.93 0CrlSNil2M02Cu2 7.98
OCrl9Ni9 7.93 00Crl8Nil4M02Cu2 7.98
00Crl9Nil l 7.93 0Crl9Nil3M03 7.98
0Crl9Ni9N 7.93 00Crl9Nil 3M03 7.98
00Crl 8NilON 7.93 0Crl8Nil6M05 8.00
00Crl8Nil2 7.93 0Crl8Ni11Ti 7.93
0Cr23Nil3 7.93 OCrl8NillNb 7.98
0Cr25Ni20 7.93 0Crl8Nil3Si4 7.75
00Crl7MO 7.98 00crl8M02 7.75
7Crl7 7.70 00Cr30M02 7.64
0Cr26Ni5M02 7.70 lCrl5 7.70
lCrl2 7.80 3Crl6 7.70
0Crl3A1 7.7S lCrl7 7.70
1Crl3 7.7S OOCrl7 7.70
OCrl3 7.75 lCrl7Mo 7.70
OOCrl2 7.75 00Cr27Mo 7.67
2Crl3 7.75 0Crl7N | 7Al 7.93

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň