JINBAICHENG metal materiallar ş

Preokary takyklykly bürünç turbasy we gaty çybyk

Gysga düşündiriş:

Arassalygy ölçemek

Bürünç arassalygyny, nusganyň göwrümi we massasy ölçenilýän Arhimed prinsipi bilen ölçäp bolýar, soňra misdäki dykyzlygy we sinkiň dykyzlygy esasynda bürünçdäki misiň göterimini hasaplap bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurluş bölekleri

Arassalygy ölçemek

Bürünç arassalygyny, nusganyň göwrümi we massasy ölçenilýän Arhimed prinsipi bilen ölçäp bolýar, soňra misdäki dykyzlygy we sinkiň dykyzlygy esasynda bürünçdäki misiň göterimini hasaplap bolýar.

Dinönekeý bürünç

Misiň we sinkiň garyndysy.

Sinkiň düzümi 35% -den az bolanda, sink misde eräp, bir fazaly bürünç diýlip atlandyrylýan bir fazaly alfa emele getirip biler, gyzgyn we sowuk basmak üçin amatly plastisit.

Sinkiň düzümi 36% ~ 46% bolanda, bipazik bürünç diýlip atlandyrylýan mis we sink esasly α bir fazaly we β gaty ergin bar, β faza bürünç plastisitini peseldýär we dartyş güýji ýokarlanýar, diňe gyzgyn basyşy gaýtadan işlemek üçin amatly.

Sinkiň massa bölegini köpeltmegi dowam etdirsek, dartyş güýji azalýar we peýdasy ýok.

Kod "H + san" bilen görkezilýär, H bürünç, san bolsa misiň köpçülik bölegini aňladýar.

Mysal üçin, H68 68% mis we 32% sink öz içine alýan bürünç, guýma bürünç bolsa ZH62 ýaly "Z" sözünden öň gelýär.

Mysal üçin, ZCuZnzn38, 38% sink we galan mukdarda mis guýulýan bürünç diýmekdir.

H90, H80 bir fazaly bürünç, altyn sary.

H59, bürünç, hoz, ýuwujy, çeşme we ş.m. ýaly elektrik enjamlarynyň gurluş bölekleri üçin giňden ulanylýan goşa bürünçdir.

Umuman, sowuk fazany gaýtadan işlemek üçin bir fazaly bürünç, gyzgyn deformasiýa gaýtadan işlemek üçin goşa fazaly bürünç ulanylýar.

Specialörite bürünç

Umumy bürünçe beýleki garyndy elementleri goşmak bilen emele gelen köp garyndysyna ýörite bürünç diýilýär.Köplenç goşulýan elementler gurşun, galaýy, alýumin we ş.m. bolup, şoňa görä gurşun bürünç, gala bürünç, alýumin bürünç diýip atlandyryp bolar.Garyjy elementleri goşmagyň maksady.Esasy maksat, dartyş güýjüni ýokarlandyrmak we işleýiş ukybyny ýokarlandyrmak.

Kod: "H + esasy goşulan elementiň nyşany (sinkden başga) + misiň massa bölegi + esasy goşulan elementiň massa bölegi + beýleki elementleriň köpçülik bölegi".

Mysal üçin: HPb59-1 misiň massa fraksiýasynyň 59%, esasy goşundy elementini öz içine alýan gurşunyň massa bölegi 1%, sink balansy gurşun bürünçdigini görkezýär.

Önümiň görkezilmegi

Bürünç2
Bürünç3
Bürünç

Fiziki aýratynlyklar

Bürünçiň mehaniki aýratynlyklary, bürünçdäki dürli mukdarda sink sebäpli sinkiň mazmuny bilen üýtgeýär.Bra bürünç üçin, sink mukdary köpelende σb we δ ikisi hem yzygiderli ýokarlanýar.(+ + Β) bürünç üçin, sinkiň mukdary 45% -e çenli ýokarlanýança otagyň temperaturasynyň güýji yzygiderli ýokarlanýar.Sinkiň mukdary hasam köpelse, garyndy guramasynda has döwük r-fazanyň (Cu5Zn8 birleşme esasly gaty ergin) peýda bolmagy sebäpli güýç ep-esli azalýar.((+ + Β) bürünçiň otag temperaturasynyň plastinkasy sink düzüminiň köpelmegi bilen hemişe peselýär. Şonuň üçin sink mukdary 45% -den gowrak bolan mis-sink erginleriniň amaly ähmiýeti ýok.

Dinönekeý bürünç, suw guşak guşaklary, suw üpjünçiligi we zeýkeş turbalary, medallar, gasynlanan turbalar, ýylan turbalary, kondensasiýa turbalary, gabyklar we dürli çylşyrymly şekilli zarba önümleri, kiçi enjamlar we ş.m. ýaly köp sanly programmada ulanylýar. sink mazmuny H63-den H59-a çenli, yssy ýagdaýyň gaýtadan işlenmegine çydap bilýär we esasan maşynlaryň we elektrik enjamlarynyň dürli böleklerinde, möhür basýan böleklerde we saz gurallarynda ulanylýar.

Bürünçiň poslama garşylygyny, güýjüni, gatylygyny we işleýşini gowulandyrmak üçin az mukdarda (umuman 1% -den 2% -e çenli, birneme 3% -den 4% -e çenli, gaty az 5% -den 6% -e çenli), mis-sink erginine alýumin, marganes, demir, kremniý, nikel, gurşun we beýleki elementler goşulýar, üçünji bürünç, ýörite bürünç diýlip hem bilinýän çylşyrymly bürünç, üç taraplaýyn, hatda bäş elementli ergin emele gelýär.

Adaty ulanmak

Bürünç güýçli aşaga garşylygy bar, bürünç köplenç klapanlar, suw turbalary, kondisioner içerki we daşarky maşyn birikdiriji turbalar we radiatorlar we ş.m. öndürmekde ulanylýar.

Esasy önümler

Gurşun bürünç

Gurşun bürünçde diýen ýaly eräp bilmeýär we däne araçäklerinde erkin massa görnüşinde paýlanýar.Guramalaryna görä gurşun bürünçiniň iki görnüşi bar: α we (α + β).gurşun bürünç, gurşunyň zyýanly täsiri we ýokary temperaturada pes plastikligi sebäpli diňe sowuk deformasiýa ýa-da gyzgyn ekstrudiýa bolup biler.(α + β) gurşun bürünçiniň ýokary temperaturada gowy plastikligi bar we ýasalyp bilner.

Galaýy bürünç

Galyň bürünçden goşulmagy, garyndynyň ýylylyk garşylygyny ep-esli gowulaşdyryp biler, esasanam deňiz suwunyň poslamagyna garşy durmak ukybyny ýokarlandyryp biler, şonuň üçin galaýy bürünçde "deňiz bürünç" ady bar.

Galaýy mis esasly gaty ergin, gaty ergin güýçlendiriji täsir edip eräp biler.Şeýle-de bolsa, galaýy düzüminiň köpelmegi bilen, ergin ergininiň plastiki deformasiýasyna amatly bolmadyk r-fazaly (CuZnSn birleşmesi) peýda bolar, şonuň üçin galaýy bürünçiň galyndylary, adatça, 0,5% aralygynda bolýar. 1.5%.

Köplenç ulanylýan gap-gaç bürünçleri HSn70-1, HSn62-1, HSn60-1 we ş.m. Öňki plastmassaly alfa garyndysy bolup, sowuk ýa-da gyzgyn basyş bilen işlenip bilner.Soňky iki synpda (α + β) iki fazaly gurama bar we köplenç az mukdarda r fazaly görünýär, otag temperaturasynyň plastikligi ýokary däl we diňe gyzgyn ýagdaýda deformasiýa edilip bilner.

Marganes bürünç

Marganes gaty bürünçde uly erginlidir.Bürünçde marganesiň 1% -den 4% -ine goşuň, ergininiň berkligini we poslama garşylygyny ep-esli ýokarlandyryp, plastisitini peseltmezden.

Marganes bürünçiniň (α + β) guramasy bar, köplenç HMn58-2 ulanylýar we sowuk we yssy ýagdaýda basyşy gaýtadan işlemek gaty gowy.

Gara bürünç

Demir bürünçde demir demir baý fazanyň bölejikleri ýaly çökýär, däneleri ýadro hökmünde arassalaýar we gaýtadan gurlan däneleriň ösmeginiň öňüni alýar, şeýlelik bilen garyndynyň mehaniki aýratynlyklaryny we işleýiş aýratynlyklaryny gowulandyrýar.Ferrobrassdaky demir düzümi, adatça 1,5% -den pes bolup, guramasy (α + β), güýçli we berkligi, ýokary temperaturada gowy plastikligi we sowuk ýagdaýynda deformasiýa.Köplenç ulanylýan dereje Hfe59-1-1.

Nikel bürünç

Nikel we mis, alfa faza sebitini ep-esli giňeldip, üznüksiz gaty ergin emele getirip biler.Nikeliň bürünç goşulmagy, bürünçiň atmosferada we deňiz suwlarynda poslama garşylygyny ep-esli gowulaşdyryp biler.Nikel bürünçiň gaýtadan dikeldiş temperaturasyny ýokarlandyrýar we has inçe däneleriň döremegine kömek edýär.

HNi65-5 nikel bürünçiniň bir fazaly alfa guramasy bar, otag temperaturasynda oňat plastikligi, yssy ýagdaýynda hem deformasiýa edilip bilner, ýöne hapa gurşunyň mazmuny berk gözegçilikde saklanmalydyr, ýogsam gyzgyn gaýtadan işleýiş aýratynlyklaryny çynlakaý ýaramazlaşdyrar. garyndy.

Atylylygy bejermegiň spesifikasiýasy

Atylylygy gaýtadan işlemegiň temperaturasy 750 ~ 830 ℃;gyzdyryjy temperatura 520 ~ 650 ℃;içerki stresleri ýok etmek üçin pes temperatura 260 ~ 270 temperature.

Daşky gurşaw bürünç C26000 C2600 Ajaýyp plastisit, ýokary güýç, oňat işleýiş, kebşirlemek, gowy poslama garşylyk, ýylylyk çalşyjy enjamlar, kagyz ýasamak üçin turbalar, tehnika, elektron bölekleri.

Spesifikasiýa (mm): spesifikasiýa: galyňlygy: 0.01-2.0mm, ini: 2-600mm.

Gatylygy: O, 1 / 2H, 3 / 4H, H, EH, SH we ş.m.

Ulanylýan standartlar: GB, JISH, DIN, ASTM, EN.

Aýratynlyklary: awtomatiki torna üçin amatly, kesiş öndürijiligi, ýokary takyk bölekleri CNC torna gaýtadan işlemek.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň