JINBAICHENG metal materiallar ş

Galvanizli turba meýdany polat Galvanizli turba üpjün edijileri 2 mm galyňlyk gyzgyn galvanizli meýdan polat

Gysga düşündiriş:

Kwadrat polat: gaty, ätiýaçlyk.Kwadrat turbadan, turba bolan çukurdan tapawutlanýar.Polat (Polat): dürli şekillere, ululyklara we häsiýetlere basyşy gaýtadan işlemek arkaly ingotlardan, biletlerden ýa-da polatdan ýasalan materialdyr.Orta galyň polat plastinka, inçe polat plastinka, elektrik kremniý polat list, zolak polat, üznüksiz polat turba polat, kebşirlenen polat turba, metal önümleri we beýleki görnüşler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kwadrat polat

Kwadrat polat: gaty, ätiýaçlyk.Kwadrat turbadan, turba bolan çukurdan tapawutlanýar.Polat (Polat): dürli şekillere, ululyklara we häsiýetlere basyşy gaýtadan işlemek arkaly ingotlardan, biletlerden ýa-da polatdan ýasalan materialdyr.Orta galyň polat plastinka, inçe polat plastinka, elektrik kremniý polat list, zolak polat, üznüksiz polat turba polat, kebşirlenen polat turba, metal önümleri we beýleki görnüşler.

Önümiň görkezilmegi

Kwadrat polat
Kwadrat polat2
Kwadrat polat3

Kwadrat polat teoretiki agram tablisasy

Gapdal uzynlygy (mm) Kesiş meýdany (cm2) Nazary agram (kg / m) Uzynlygy (mm) Kesiş meýdany (cm2) Nazary agram (kg / m)
5mm 0.25 0.196 30mm 9.00 7.06
6mm 0.36 0.283 32mm 10.24 8.04
7mm 0.49 0.385 34mm 11.56 9.07
8mm 0.64 0.502 36mm 12.96 10.17
9mm 0.81 0.636 38mm 14.44 11.24
10mm 1.00 0.785 40mm 16.00 12.56
11mm 1.21 0.95 42mm 17.64 13.85
12mm 1.44 1.13 45mm 20.25 15.90
13mm 1.69 1.33 48mm 23.04 18.09
14mm 1.96 1.54 50mm 25.00 19.63
15mm 2.25 1.77 53mm 28.09 22.05
16mm 2.56 2.01 56mm 31.36 24.61
17mm 2.89 2.27 60mm 36.00 28.26
18mm 3.24 2.54 63mm 39.69 31.16
19mm 3.61 2.82 65mm 42.25 33.17
20mm 4.00 3.14 70mm 49.00 38.49
21mm 4.41 3.46 75mm 56.25 44.16
22mm 4.84 3.80 80mm 64.00 50.24
24mm 5.76 4.52 85mm 72.25 56.72
25mm 6.25 4.91 90mm 81.00 63.59
26mm 6.76 5.30 95mm 90.25 70.85
28mm 7.84 6.15 100mm 100.00 78.50

Kwadrat poladyň uzynlygy aşakdaky ýaly görkezilýär.

A. Adaty uzynlyklar (kesgitlenen uzynlyk däl).

Umumy polat.

Gapdal uzynlygy ≤ 25mm ........................... ................... .. uzynlygy 5 ~ 10m

Gapdal uzynlygy 26 ~ 50mm .... .............................. .......... uzynlygy 4 ~ 9m

Gapdal uzynlygy 53 ~ 110mm .... .............................. ......... uzynlygy 4 ~ 8m

Gapdal uzynlygy ≥120mm .... .............................. ............ uzynlygy 3 ~ 6m

Qualityokary hilli polat.

Dürli gapdal uzynlyk ululyklary ........................... ............... uzynlygy 2 ~ 6m

B. Kesgitlenen uzynlyk (şertnamada kesgitlenýär)

C. Köp uzynlyk (şertnamada kesgitlenýär)

Adaty ulanmak

Poslamaýan polat kwadrat esasan gapylar we penjireler ýaly bezeg işlerinde has köp ulanylýar.

Esasy önümler

Gyzgyn togalanan inedördül polat

Gyzgyn togalanan inedördül polat, inedördül kesişde togalanan ýa-da işlenen polatdyr.Kwadrat polat iki görnüşe bölünip bilner: gyzgyn we sowuk;gyzgyn togalanan inedördül poladyň gapdal uzynlygy 5-250mm, sowuk çekilen inedördül poladyň gapdal uzynlygy 3-100mm.

Kwadrat polat

[inedördül polat] polat togalanýar ýa-da inedördül kesişde işleýär

Poladyň dykyzlygy: 7.851g / cm3

Poladyň nazary agramyny hasaplamak

Poladyň nazary agramyny hasaplamak üçin ölçeg birligi kilogram (kg).Esasy formula.

W (agram, kg) = F (kesiş meýdany mm2) × L (uzynlyk, m) × ρ (dykyzlygy, g / cm3) × 1/1000

Kwadrat polat iki görnüşe bölünip bilner: gyzgyn we sowuk;Uzynlygy 5-250mm bolan gyzgyn togalak inedördül polat we gapdal uzynlygy 3-100mm bolan sowuk çekilen inedördül polat.

Sowuk çyzylan inedördül polat

Sowuk çyzylan inedördül polat, ýasama inedördül görnüşli sowuk polaty aňladýar

Sowuk çyzylan inedördül polat, inedördül şekilli sowuk çekilen polaty aňladýar.

Sowuk çyzylan polat, polat çyzygyň hasyl nokadyny ýokarlandyrmak we polat tygşytlamak maksady bilen polat çyzygyň plastmassa deformasiýasyny öndürmek üçin asyl polat çyzygynyň öndürijilik nokadyndan ýokary bolan dartyş stresleri bilen otag temperaturasy şertlerinde zor bilen uzalýar. .

Sowuk çyzgy, sowuk ekstruziýa tehnologiýasyny ulanmak, takyk ölmek arkaly ýokary derejeli, tekiz ýerüsti tegelek polat, inedördül polat, tekiz polat, altyburç polat we beýleki şekilli polatdan çykarmakdyr.

Polat barlaryň sowuk çyzylmagy düşünjesi: polady tygşytlamak, öndürijilik güýjünden has ýokary we polat barlary uzatmak üçin iň soňky güýçden pes bolan polat barlaryň öndürijilik güýjüni ýokarlandyrmak, plastiki deformasiýa praktikasy bolar ýaly polat barlaryň sowuk çyzgysy diýilýär.

Poslamaýan polat inedördül polat

[inedördül polat] inedördül kesişde togalanýar ýa-da gaýtadan işlenýär

Poslamaýan polat inedördül polat

Poladyň nazary agramyny hasaplamak

Poladyň nazary agramyny hasaplamak üçin ölçeg birligi kilogram (kg).Esasy formula.

W (agram, kg) = F (kesiş meýdany mm2) × L (uzynlyk, m) × ρ (dykyzlygy, g / cm3) × 1/1000

Önümiň ulanylyşy

Poslamaýan polat inedördül polat esasan gapylar we penjireler ýaly bezegde has köp ulanylýar.

Önümiň spesifikasiýasy

Sowuk çyzylan açyk inedördül polat: 3 × 3mm-80 × 80mm

Bükülen inedördül polat

Bükülen inedördül poladyň diametri 4mm - 10mm, umumy aýratynlyklary 6 * 6mm we 5 * 5mm bolup, degişlilikde 8mm we 6,5 mm diametrli rulon elementleri çyzylan we bükülen.

Material: Q235.

Tork: standart tork 120mm / 360 dereje, adaty tork birneme owadan we amaly.

Ulanyş: Arka çalyşmak üçin polat örtükde, polat gurluşda ýa-da demirbetonda giňden ulanylýar.

Üstünlikleri: bükülen we bükülen inedördül polat gurluşyň dartyş güýjüni, owadan görnüşini ýokarlandyrýar, kapital çykdajylaryny ep-esli azaldýar;ýiti gyralary, takyk diametri.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň